IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. ประชุมติดตามผลการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 2/2566

  • 15 มี.ค. 2566
  • 266

          วันที่ 15 มีนาคม 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เป็นประธาน ในการนี้มีเจ้าหน้าที่กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) และบริษัทที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ได้ติดตามผลการดำเนินงานด้านสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และหารือการดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้.

ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
ระบบคลังความรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (KM)
- Manage Group (แบ่งหมวดหมู่)
เว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (DMCR)
- Redesign Add Section (ออกแบบระบบ)
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (e-Procurement)
- Back Office (ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์)
เว็บไซต์กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (ITcenter)
- Redesign Add Section (ออกแบบระบบ)
Dmcr4thai (Mobile Application)
- Redesign (ออกแบบระบบ)
เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด (Minisite)
- Design (ออกแบบระบบ)
ระบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและเหตุการณ์สำคัญทางทะเล (e-Complaint)
- New Design (ออกแบบระบบ)
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน (One Page)
- App New Frame (ออกแบบระบบ)
ระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อส่งเสริมการทำงานของเครือข่ายการมีส่วนร่วม (CN)
- Edit Input Data (แก้ไขการนำเข้าข้อมูล)
 
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเชิงพื้นที่รายจังหวัด (BigData)
- Edit Layout and Export (การส่งออกตาราง)