IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. ประชุมกองสารสนเทศฯ ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566 พร้อมชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา กสท.

  • 15 มี.ค. 2566
  • 297

          วันที่ 15 มีนาคม 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) จัดประชุมกองสารสนเทศฯ ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566 พร้อมชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสารสนเทศฯ รวม 14 คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          สำหรับรายละเอียดการประชุมในครั้งนี้ มีรายละเอียดและการมอบหมายงานดังนี้
          1. มอบ สบท. ดำเนินการจัดทำบันทึกช่วยจำ การสื่อสารภายในหน่วยงาน ครั้งที่ 4 และรายงานถึง กพร. ตามกำหนดเวลา และรวบรวมประกาศนียบัตรการเข้าอบรมออนไลน์ของเจ้าหน้าที่ กสท. เพื่อใช้สำหรับแนบประกอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ในรอบการประเมินครั้งที่ 1/2566
          2. มอบ สบข และ สบค. เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับใช้เลื่อนเงินเดือนของ กสท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบการประเมินครั้งที่ 2/2566 ต่อไป
          3. มอบ สบข. ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลในระบบอื่น ๆ ของกรมเพิ่มเติม ได้แก่ ระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) ระบบคลังความรู้ทางทะเลและชายฝั่ง (KM) และระบบเปิดเผยข้อมูล (DMCR Open Data) ให้เป็นปัจจุบันต่อไป
          4. มอบ สบค. ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) โครงการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Mobile Application) เพื่อขออนุมัติกรมและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กรมกำหนดต่อไป
          5. มอบ สบท. และ สบค. เร่งรัดและติดตามการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ให้เป็นไปตามที่กรมกำหนดต่อไป