IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2566 กสท. จัดอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อส่งเสริมการทำงานของเครือข่ายการมีส่วนร่วม : CN (สำหรับผู้ดูแลระบบ Admin)

  • 15 ก.พ. 2566
  • 380

          วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) จัดอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อส่งเสริมการทำงานของเครือข่ายการมีส่วนร่วม : CN (สำหรับผู้ดูแลระบบ Admin) โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เป็นประธาน ในการนี้มีนางสาวแสงจันทร์ วายทุกข์ ผอ.กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฝึกอบรม ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          ซึ่งที่ผ่านมา กสท. ได้พัฒนาต่อยอดการใช้งาน และบำรุงรักษาระบบให้สามารถใช้ในการปฏิบัติงานในรูปแบบออนไลน์ได้เป็นอย่างดี โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) https://mr.dmcr.go.th ได้ นั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกิดความเข้าใจในรูปแบบการทำงาน การบูรณาการข้อมูลการทำงานของเครือข่ายการมีส่วนร่วม การเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานในภาพรวม และสามารถนำไปต่อยอดในการปฏิบัติงานผ่านระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป.