IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ประชุมชี้แจงการนำระบบฐานข้อมูลส่งเสริมเครือข่ายการมีส่วนร่วม (CN)

  • 22 ก.ค. 2558
  • 386

 วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ผอ. ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมชี้แจงการนำระบบฐานข้อมูลส่งเสริมเครือข่ายการมีส่วนร่วม (CN) ในระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไปใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มเครือข่ายที่กรมจัดตั้งขึ้น (ทั้งในส่วนของกลุ่มเครือข่ายด้านทะเล ด้านป่าชายเลน และทั้งป่าชายเลนและทะเล) โดยพร้อมส่งมอบระบบให้กองส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทันทีที่สรุปข้อมูลตั้งต้นเสร็จ โดยจะจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ของกองส่งเสริม เพื่อรับสิทธิเป็นผู้นำเข้า/แก้ไขข้อมูลต่อไป ระบบในการทั้งนี้ได้ประสานเจ้าหน้ที่ของกองส่งเสริม รับแบบฟอร์มของระบบข้อมูล เพื่อไปจัดทำข้อมูลที่สมบูรณ์เพื่อนำเข้าเพิ่มเติมต่อไป