IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2566 กสท. จัดอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลปะการังเทียมและทุ่นในทะเล : AB (สำหรับผู้ดูแลระบบ Admin)

  • 21 มี.ค. 2566
  • 416

          วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) จัดอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลปะการังเทียมและทุ่นในทะเล : AB (สำหรับผู้ดูแลระบบ Admin) โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เป็นประธาน ในการนี้มีนายวีระพันธุ์ ทองมาก ผอ.ส่วนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฝึกอบรม ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          สำหรับการอบรมในครั้งนี้เป็นตามนโยบายของ อทช. มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลปะการังเทียมและทุ่นในทะเล : AB เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบผลการดำเนินการการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ซึ่งที่ผ่านมา กสท. ได้พัฒนาต่อยอดการใช้งาน และบำรุงรักษาระบบให้สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกิดความรู้ความเข้าใจในระบบ และการปฏิบัติงานในภาพรวม สามารถนำไปต่อยอดในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป.