IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ผอ. กสท. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2566

  • 21 มี.ค. 2566
  • 212

          วันที่ 21 มีนาคม 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รรท.อทช.) เป็นประธาน ในการนี้มีนายดำรง มูลสาร ผู้อำนวยการกองกฎหมาย นางสาวอาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม เลขานุการกรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1, 2, 7, 10 และคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผ่านระบบ VDO Conference

          สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติโครงการ "จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง" กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการ สนับสนุน อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรของกรม ทช. อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลทั่วประเทศ รวมถึงจิตอาสาผู้ที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อจัดทำเสื้อที่ผลิตจากขวดพลาสติกที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อีกทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม ปลูกจิตสำนึก ช่วยกันประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เผยแพร่กระตุ้นจิตสำนักให้เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล สัตว์ทะเลหายาก รวมถึงการลดปริมาณขยะพลาสติกอีกด้วย และในที่ประชุมอนุมัติในหลักการเรื่องการจัดกิจกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 4 ครั้ง โดยขอสนับสนุนของรางวัลจากร้านค้าสวัสดิการกรม ทช. เป็นตุ๊กตาผ้ามาเรียมทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ โดยให้ประสานกับนายพงษ์พันธุ์ กิจไพบูลย์ ผอ. ส่วนพัสดุ เพื่อตรวจสอบจำนวนของรางวัลต่อไป