IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. ต้อนรับคณะ ศรชล. เยี่ยมชมการปฏิบัติงานทางทะเลร่วมกัน

  • 04 เม.ย. 2566
  • 676

          วันที่ 4 เมษายน 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กสท. ต้อนรับคณะศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมหารือแนวทางการปฏิบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทั้งสองหน่วยงาน โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พลเรือเอก ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นประธานร่วมในการหารือฯ ในครั้งนี้ โอกาสนี้ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พลเรือโท ดนัย สุวรรณหงส์ ผู้อำนวยการศูนย์ยุทธการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทั้งสองหน่วยเข้าร่วม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการบูรณาการวางปะการังเทียมแบบ One Stop Service และการนำแท่นขุดเจาะที่หมดอายุมาทำปะการังเทียม ในพื้นที่ใกล้เกาะพะงันและแนวโน้มของการนำแท่นขุดเจาะมาทำเป็นปะการังเทียมต่อ เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนปลา และการท่องเที่ยว พร้อมหารือแนวทางการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง ทช. กับ ศรชล. ในระบบ Big data และการบริหารข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน

          อีกทั้งหารือแนวทางการดำเนินการและความเป็นไปได้ในการนำโครงการลดจำนวนปริมาณขยะในทะเล เพื่อลดจำนวนสัตว์น้ำที่เสียชีวิตจากขยะ โดยปรับระดับประเทศไทยให้ออกจากเป็นประเทศที่มีขยะทะเล ติด 1 ใน 10 ของโลก ซึ่งสามารถให้ ศรชล.ภาค ศรชล.จังหวัด ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ ร่วมกันสร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆ ในการรณรงค์ลดจำนวนปริมาณขยะในทะเล เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้น รรท.อทช. นำพลเรือเอก ชลธิศ และคณะเดินเยี่ยมชมศูนย์พิทักษ์ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงศูนย์ข้อมูลทรัพยากรรายจังหวัด ของหน่วยงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อีกด้วย