IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ผอ.กสท. เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 2/2566

  • 05 เม.ย. 2566
  • 269

          วันที่ 5 เมษายน 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รรท.อทช.) เป็นประธาน ในการนี้ ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          ที่ประชุมได้พิจารณาติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงานในสังกัด และติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมรายงานความคืบหน้าการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งจากตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ รวมถึงแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร ขอรับการสนับสนุนอัตรากำลังเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ส่วนส่งเสริม และส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ขอรับการสนับสนุนบุคลากรเพิ่มเติม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมแสดงความยินดีกับเลขานุการกรมคนใหม่ (นางสาวอาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม) และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายวินัย บุญล้อม ผอ.ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 นายปานศักดิ์ ซินพรมราช ผอ.ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม รวมถึงกรม ทช. คว้ารางวัลองค์กรเกียรติยศ เสริมสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า ของหอเกียรติยศ วุฒิสภา อีกด้วย