IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. ประชุมกองสารสนเทศฯ ครั้งที่ 5/2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 พร้อมชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา กสท.

  • 10 พ.ค. 2566
  • 279

          วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) จัดประชุมกองสารสนเทศฯ ครั้งที่ 5/2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 พร้อมชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสารสนเทศฯ รวม 13 คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สำหรับรายละเอียดการประชุมในครั้งนี้ มีรายละเอียดและการมอบหมายงานดังนี้
          1. มอบ สบท. ดำเนินการจัดทำบันทึกช่วยจำ การสื่อสารภายในหน่วยงาน ครั้งที่ 5 และรายงานถึง กพร. ตามกำหนดเวลา และรวบรวมประกาศนียบัตรการเข้าอบรมออนไลน์ของเจ้าหน้าที่ กสท. เพื่อใช้ประกอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ในรอบการประเมินครั้งที่ 2 และจัดส่งรายงานการเข้าอบรมออนไลน์ให้กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรมเพื่อทราบต่อไป
          2. มอบ สบท., สบข และ สบค. เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับใช้เลื่อนเงินเดือนของ กสท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบการประเมินครั้งที่ 2/2566
          3. มอบ สบข. เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางทะเลและชายฝั่ง ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกรม จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ (1) วันเต่าโลก 23 พฤษภาคม 2566 (2) วันทะเลโลก 8 มิถุนายน 2566 และ (3) วันอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ 17 สิงหาคม 2566 และขอรับสนับสนุนของรางวัลจากร้านค้าสวัสดิการกรม ทช. เพื่อเป็นของรางวัลมอบให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป
          4. มอบ สบข. เร่งรัดการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (RIS) และฐานข้อมูลปะการังเทียมและทุ่นในทะเล (AB) เพื่อให้ระบบสามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2566
          5. มอบ สบข. เร่งรัดการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด ประเภทเกาะและหาดให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และจัดทำรายงานผลต่อไป
          6. มอบ สบค. ดำเนินการจัดทำรายงานผลการจัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) เพื่อขออนุมัติกรม และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดต่อไป
          7. มอบ สบท. และ สบค. ติดตามและดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดต่อไป