IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2558 ศสท. จัดฝึกอบรมระบบฐานข้อมูลกลาง ข้อมูลสมุทรศาสตร์ และคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง

  • 27 ก.ค. 2558
  • 755

วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในส่วนของฐานข้อมูลสมุทรศาสตร์ และคุณภาพน้ำชายฝั่ง ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กองแผนงาน โดยมีผู้เข้าอบรมจากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้ง 5 ศูนย์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลนในส่วนกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และทีมวิทยากรจากบริษัท Grand Tech รวมประมาณ 40 คน ในการนี้ได้จัดแยกการฝึกอบรมเป็น 2 กลุ่ม เพื่อฝึกอบรมในการจัดทำชุดข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูล.