IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. ประชุมกองสารสนเทศฯ ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 พร้อมชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา กสท.

  • 14 มิ.ย. 2566
  • 247

          วันที่ 14 มิถุนายน 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) จัดประชุมกองสารสนเทศฯ ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 พร้อมชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสารสนเทศฯ รวม 12 คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สำหรับรายละเอียดการประชุมในครั้งนี้ มีรายละเอียดและการมอบหมายงานดังนี้
          1. ติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับใช้เลื่อนเงินเดือนของ กสท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
          2. ติดตามข้อสั่งการ อทช. และผู้บริหารกรม
               2.1 การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วันสำคัญทางทะเลเพื่อชิงของรางวัล ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกรม จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ (1) วันป่าชายเลนแห่งชาติ 10 พฤษภาคม 2566 (2) วันเต่าโลก 23 พฤษภาคม 2566 (3) วันทะเลโลก 8 มิถุนายน 2566 และ (4) วันอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ 17 สิงหาคม 2566
               2.2 การปรับปรุงระบบเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศ และแอบพลิเคชัน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
               2.3 การปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด ประเภทเกาะและหาด
               2.4 โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยท่องเที่ยวทางทะเล
               2.5 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
การมอบหมายงาน

          1. สบท. ดำเนินการจัดทำบันทึกช่วยจำ การสื่อสารภายในหน่วยงาน ครั้งที่ 6 และรายงานถึง กพร. ตามกำหนดเวลา และรวบรวมประกาศนียบัตรการเข้าอบรมออนไลน์ของเจ้าหน้าที่ กสท. เพื่อใช้สำหรับแนบประกอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ในรอบการประเมินฯ ครั้งที่ 2/2566 และจัดทำรายงานการเข้าอบรมออนไลน์เพื่อส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรมเพื่อทราบต่อไป
          2. สบท., สบข และ สบค. เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับใช้เลื่อนเงินเดือนของ กสท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบการประเมินครั้งที่ 2/2566 ต่อไป
          3. สบข. ดำเนินการดังนี้
               3.1 เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางทะเลและชายฝั่ง ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกรมในครั้งที่ 4 และขอรับสนับสนุนของรางวัลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นของรางวัลและมอบให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป
          ​     3.2 เร่งรัดการปรับปรุงระบบเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศ และแอบพลิเคชัน เพื่อให้สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2566
          ​     3.3 เร่งรัดการตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทำรายงานฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด ประเภทเกาะและหาด ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อประกอบการจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารต่อไป
          4. สบค. เร่งรัดการจัดทำรายงานผลการจัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) เพื่อขออนุมัติกรม และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดต่อไป
          5. สบท. และ สบค. ติดตามและดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดต่อไป