IT CENTER Contant

แผนและผลงาน

ทช.3 แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรม ทช. ปี 2566

  • 20 มิ.ย. 2566
  • 172

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ

    กิจกรรมที่ 5 : บริหารจัดการและอำนวยการเพื่อสนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
    - งานประชุม และติดต่อประสานงานในพื้นที่ จัดประชุม/อบรม/สัมมนา ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
    - ค่าสาธารณูปโภค (ค่าอินเตอร์เน็ต / wifi / Port LAN / Port GE)
    - วัสดุคอมพิวเตอร์ และงานปรับปรุงระบบงาน
    - การบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพ งานประชุม และติดตามงาน

งบบุคลากรภาครัฐ

แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

     กิจกรรมที่ 7 พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด โดยเป็นการ
      - สำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด ประเภทเกาะและหาด

      - งานจ้างที่ปรึกษา โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
      - การจัดทำสื่อ เอกสาร เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด

      - การจัดอบรมเพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง