IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2566 กสท. จัดอบรมหลักสูตร "การใช้งานระบบแจ้งเหตุทางทะเลและชายฝั่ง และเรื่องร้องเรียน" ระดับผู้ดูแลระบบ (Admin)

  • 15 ส.ค. 2566
  • 227

          วันที่ 15 สิงหาคม 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) จัดอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หลักสูตร "การใช้งานระบบแจ้งเหตุทางทะเลและชายฝั่ง และเรื่องร้องเรียน" ระดับผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เป็นประธาน ในการนี้มีนางสาวระพีพรรณ ชุ่มจันทร์ ผอ.ส่วนอำนวยการและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฝึกอบรม ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          สำหรับการอบรมในครั้งนี้ตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มอบหมายให้กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กสท.) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยพัฒนาระบบแจ้งเหตุทางทะเลและชายฝั่ง และเรื่องร้องเรียนให้มีการเชื่อมโยงเข้ารับระบบติดตามเรื่องร้องเรียนของกรม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้สามารถค้นหา ตรวจสอบ และบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน รองรับการยกระดับงานด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจตามนโยบายกรมและรัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้ กสท. ได้พัฒนาและเชื่อมโยงเข้ารับระบบติดตามเรื่องร้องเรียนของกรม และอบรมผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อสร้างเสริมทักษะความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบงานฯ ดังกล่าว