IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. จัดประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และกำกับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูล ทช. ครั้งที่ 3/2566 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

  • 22 ส.ค. 2566
  • 266

          วันที่ 22 สิงหาคม 2566 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) จัดประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และกำกับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 3/2566 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (DCIO) เป็นประธาน ในการนี้มีนางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. ในฐานะกรรมการและเลขาฯ เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม และมีคณะผู้บริหาร ผู้แทนทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในฐานะกรรมการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมฯ เข้าร่วมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรม ทช. พร้อมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัด โดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อให้การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการกำกับด้านข้อมูลของกรมฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรม รวมทั้งการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมพิจารณาการปรับปรุงฐานข้อมูลเกาะและหาดในเขตน่านน้ำไทย โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบข้อเสนอโครงการฯ และแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปี ทั้งนี้ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ ระดับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้คณะกรรมการและเลขานุการ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2566 (วาระเวียน) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา และร่วมกันพิจารณาวาระการประชุมดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา 2 เรื่อง ประกอบด้วย
 >> 1. ข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จำนวน 2 โครงการ 

1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กยผ. 24,200 บาท
2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับภารกิจ ทช. สลก. 148,800 บาท

>> 2. แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง