IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2566 กสท. จัดอบรมหลักสูตร "การใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางทะเลและชายฝั่ง (Marine Map)"

  • 25 ส.ค. 2566
  • 320

          วันที่ 25 สิงหาคม 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) จัดอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร "การใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางทะเลและชายฝั่ง (Marine Map)" โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เป็นประธาน ในการนี้มีเจ้าหน้าที่กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์จากหน่วยงานในกรม ทช. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 100 คน ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          ตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มอบหมายให้กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พัฒนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ โดยพัฒนาระบบแผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งออนไลน์ (Marine Map) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้สามารถค้นหา ตรวจสอบ หรือเรียกดูข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและข้อมูลเชิงพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ให้ทราบถึงขอบเขตพื้นที่ ใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในเบื้องต้น และสามารถต่อยอดการนำไปใช้ในการสำรวจเก็บข้อมูลภาคสนาม และยกระดับงานด้านสารสนทศและเทคโนโลยีการสำรวจตามนโยบายกรมและรัฐบาลดิจิทัล