IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมงานสัมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 (ก.พ.ร.)

  • 08 ก.ย. 2566
  • 232

          วันที่ 7 กันยายน 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) เข้าร่วมงานสัมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ให้กับหน่วยงานที่มีผลการพัฒนาที่โดดเด่นและผ่านเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ ในการนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ โครงการแก้ปัญหานิเวศทางทะเล ชายหาดบางแสน ของสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โครงการป่าในเมืองกระบี่ ของสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 และรางวัลระดับดี ได้แก่ ร่วมใจชุมชนชายฝั่งจัดการขยะแบบครบวงจร ของสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดยนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รรท.อทช.) เป็นผู้แทนกรม ทช. เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 จากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ประธานในพิธีมอบรางวัลฯ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เข้ารับรางวัลฯ กว่า 238 รางวัล ในการนี้นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้นางสาวอาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม เลขานุการกรม นายวิษณุ แจ้งใจ ผู้อำการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) นางข้อดี้เย๊าะ พรชัย ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายวุฒิพงษ์ วงศ์อินทร์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ เข้าร่วม ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานและร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ชั้น 2 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้แก่หน่วยงาน โดยกรม ทช. ยังคงมุ่งมั่นการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการ เพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ พร้อมยกระดับคุณภาพ การให้บริการที่ประสบผลสำเร็จ และสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งกระตุ้นให้หน่วยงานมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น และยังเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานราชการที่ทำงานแบบมีส่วนร่วม และแบบบูรณาการร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา ชุมชนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และประชาชนในพื้นที่ที่ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงาน จนเกิดผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ อย่างชัดเจน ในเรื่องของการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้ ทช. จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการให้บริการและระบบการบริหารของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพต่อไป