IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานคณะทำงานกำหนดกรอบแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (กอช.)

  • 12 ก.ย. 2566
  • 239

          วันที่ 12 กันยายน 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายกฤช โพธิ์ประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานคณะทำงานกำหนดกรอบแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยมีนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในประเทศไทย เป็นประธาน ในการนี้มีดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอุทกวิทยา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทช. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผ่านระบบ video conference

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้สรุปการประชุมคณะทำงานกำหนดกรอบแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ทั้ง 5 ครั้ง ที่ผ่านมา และได้หารือถึงแนวทางในการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานคณะทำงานฯ พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาทบทวนกรอบแนวคิด เกี่ยวกับ ขั้นตอนการพิจารณาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง แนวทางการพิจารณามาตรการป้องกันและแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของคณะกรรมการทะเลและชายฝั่งจังหวัด แนวทางการเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อให้ครอบคลุมกับการทำงานของทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อไป