IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาเทคโนโลยีระบบโลกและอวกาศ รวมถึงการสร้างดาวเทียมภายในประเทศกับโอกาสของประเทศไทย (บพค.)

  • 12 ก.ย. 2566
  • 176

          วันที่ 12 กันยายน 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายธีรวัฒน์ ธาราวัชรศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาเทคโนโลยีระบบโลกและอวกาศ รวมถึงการสร้างดาวเทียมภายในประเทศกับโอกาสของประเทศไทย ผ่านมุมมองของผู้ใช้ประโยชน์ จัดโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ณ ห้อง INFINITY 1-2 โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์  กรุงเทพมหานคร

          ด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ได้มีกำหนดจัดงานประชุม เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ระบบโลกและอวกาศ การสร้างดาวเทียมภายในประเทศ ให้ได้ข้อมูลสำหรับวางแนวทางในการพัฒนางานวิจัย ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ได้ต่อยอดให้ระบบเทคโนโลยีและอวกาศเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน