IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่องระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (กรมการปกครอง)

  • 20 ก.ย. 2566
  • 467

          วันที่ 20 กันยายน 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายกฤช โพธิ์ประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่องระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ จัดโดยกรมการปกครอง ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

          ด้วยกรมการปกครอง ได้พัฒนาระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage center) เวอร์ชั้นที่ 2 โดยเปลี่ยนสถาปัตยกรรมจากเดิม Information Kernel Operating System (IKNO) / AMI เป็น Private HTTPS แทน ซึ่งเป็นการทำงานในรูปแบบ API และ Web Service ผ่านโปรโตคอล HTTPS จึงทำให้รองรับการบูรณาการตามแนวทางของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ สามารถรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามแนวทางการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนแบบใหม่ (Population Information Linkage Center) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้หน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้หลากหลายมากขึ้น