IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อ "คดีภัยออนไลน์" จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES)

  • 21 ก.ย. 2566
  • 308

          วันที่ 21 กันยายน 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายปิยพงศ์ ลักษณะปิยะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยผู้แทนจากกองกฎหมาย เข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อ "คดีภัยออนไลน์" จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ณ ห้องคริสตัล โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

          ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงานสัมมนาในหัวข้อ "คดีภัยออนไลน์" ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนด้านคดีและภัยออนไลน์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนทั่วไป ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เครือข่ายเฝ้าระวังภัยออนไลน์ภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และแนวทางการป้องกันภัยออนไลน์สำหรับประชาชน และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ให้มีความพร้อมในการรับมือคดีภัยออนไลน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต