IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ส่วนวิเคราะห์ฯ จัดฝึกอบรมการจัดทำภาพดาวเทียมและการจัดการข้อมูลบนเครื่องแม่ข่าย

  • 13 ส.ค. 2558
  • 483

 วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ส่วนวิเคราะห์ทรัพยากรป่าชายเลน สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน จัดฝึกอบรมการจัดทำภาพดาวเทียมและการจัดการข้อมูลบนเครื่องแม่ข่าย ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กองแผนงาน โดยมีผู้เข้าอบรมจากบุคคลากรในหน่วยงาน ทช. และทีมวิทยากรจากบริษัทที่ปรึกษา รวมประมาณ 20 คน การอบรมในครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ.