IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ผอ. กสท. เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2567

  • 16 ต.ค. 2566
  • 66

          วันที่ 16 ตุลาคม 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เข้าร่วมประชุมประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้มีคณะผู้บริหารระดับผู้อำนวยกอง สำนัก สถาบัน และส่วน รวมถึงผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1-10 ตลอดจนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

          ในการนี้ รองปลัดฯ เถลิงศักดิ์ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานตามภารกิจกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนกำชับเรื่องการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 นอกจากนี้ แต่ละหน่วยงานนำเสนอแผนการดำเนินงานในบทบาท ภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึงรายงานการเตรียมการจัดประชุม 11th WESTPAC International Marine Science Conference & the Regional UN Ocean Decade Conference ที่จะจัดขึ้นในเดือน เม.ย. 2567 ที่ประเทศไทย โดยกรม ทช. เป็นเจ้าภาพจัดประชุม การดำเนินงานการกักเก็บคาร์บอนเครดิตในป่าชายเลน การดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ รองปลัดฯ เถลิงศักดิ์ ได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานตามวาระการประชุม และได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานในเชิงรุก เตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ พร้อมกับสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในพื้นที่และพี่น้องเครือข่ายฯ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป