IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมการประชุมผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 (สผ.)

  • 16 ต.ค. 2566
  • 78

          วันที่ 16 ตุลาคม 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายกฤช โพธิ์ประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูน โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ

          ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย (Thailand Biodiversity Information Facility: TH-BIF) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ในการสนับสนุนการดำเนินงานในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นธรรม ผลดำเนินการดังกล่าวประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ 1. TH-BIF เป็นเว็บไซต์หลักของคลังข้อมูลความหลากทางชีวภาพของประเทศไทย 2. TH-BIF Journey  เป็นโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลและการสำรวจข้อมูลสำหรับประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่ 3. Mini Site เป็นเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับ Admin ในพื้นที่นำร่องใช้ในการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ในที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานกับระบบ (User Interface) ให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐมายังคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น