IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. จัดประชุมกองสารสนเทศฯ ครั้งที่ 9/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 พร้อมชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา กสท.

  • 01 พ.ย. 2566
  • 105

          วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) จัดประชุมกองสารสนเทศฯ ครั้งที่ 9/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 และต้อนรับน้องฝึกงาน นายณัฐกมล ยางคำ นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เป็นประธาน ในการนี้มีเจ้าหน้าที่กองสารสนเทศฯ รวม 11 คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สำหรับรายละเอียดการประชุมในครั้งนี้ มีรายละเอียดและการมอบหมายงานดังนี้
          1) กล่าวต้อนรับนักศึกษาฝึกงาน นายณัฐกมล ยางคำ นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาภูมิสารสนเทศ เริ่มฝึกงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. แจ้งว่า ให้ปฏิบัติงานใน สบข. และ สพด. โดยให้ฝึกงานทางด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) พร้อมกันนี้นางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล ผอ.สบข. มอบหมายให้นายกฤช โพธิประดิษฐ์ เป็นผู้ดูแลตลอดการฝึกงาน
          2) การจัดสรรงบประมาณ 2567 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. แจ้งว่า งบประมาณของปี 2567 ที่ได้รับมาแล้วนั้น มีเพียงงบบุคลากร และงบประมาณอื่นๆ จะต้องใช้ของปี 2566 ไปพลางก่อน
          3) อัตรากำลัง นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. แจ้งว่า เนื่องจาก นายอนุพงศ์ วีระกูล ผอ.สบท. ได้ย้ายส่วนงานไปประจำยัง ศรชล. แต่ยังคงปฏิบัติอีกหน้าที่หนึ่ง ที่ กสท. โดยมอบหมายให้ นางสาวเพชรจิรา อินรัสพงษ์ ปฏิบัติหน้าที่หลักด้านบริหารทั่วไป
          4) การปรับปรุงโครงสร้าง กสท. นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. แจ้งว่า จะมีการปรับปรุงโครงสร้างภายใน กสท. ใหม่ เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้งานที่หลากหลาย และมอบส่วนบริหารทั่วไปจัดทำคำสั่ง เพื่อแจ้งให้ทุกคนทราบ