IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้ารับการตรวจสอบวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยคณะกรรมการของกรม ทช. (ส่วนกลาง)

  • 02 พ.ย. 2566
  • 259

          วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) เข้ารับการตรวจสอบวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยคณะกรรมการของกรม ทช. (ส่วนกลาง) เข้าตรวจสอบ ในการนี้มีเจ้าหน้าที่จาก กสท. คอยอำนวยความสะดวก ณ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผลการตรวจสอบวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ มีหมายเลขครุภัณฑ์ครบและตรงตามบัญชีควบคุมของกองสารสนเทศฯ