IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2566 กสท. จัดอบรมการใช้งานเว็บไซต์ส่วนพัสดุ (สำนักงานเลขานุการกรม) (สำหรับผู้ดูแลระบบ Admin)

  • 14 พ.ย. 2566
  • 206

          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) จัดอบรมการใช้งานเว็บไซต์ส่วนพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม (สำหรับผู้ดูแลระบบ Admin) โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เป็นประธาน ในการนี้มีนายพงษ์พันธุ์ กิจไพบูลย์ ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนพัสดุ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฝึกอบรม ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          สำหรับการอบรมในครั้งนี้เป็นตามนโยบายของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบผลการดำเนินการการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่มีทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน