IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. ประชุมเริ่มงานโครงการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ งบประมาณปี พ.ศ. 2567

  • 14 พ.ย. 2566
  • 170

          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ประชุมเริ่มงานโครงการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณปี  พ.ศ. 2567  โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เป็นประธาน ในการนี้มีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยบริษัทที่ปรึกษา (บริษัท คอมเทรดดิ้ง จำกัด) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ และผลงานที่กรมจะได้ รวมไปถึงข้อหารือในการดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง