IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท.เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ และฝึกเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)

  • 24 พ.ย. 2566
  • 177

          วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายกฤช โพธิ์ประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายณัฐพล บุญยืน นักวิชาการคอมพิวเตอร์  นายธีรวัฒน์ ธาราวัชรศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายณัฐกมล ยางคำ นักศึกษาฝึกงานจาก มหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ และฝึกเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการใช้งานโดรน เพื่อการสำรวจทางอากาศบริเวณพื้นที่วัดปากคลองพระอุดม ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี