IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกภายใต้โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2566 - 2570 (GISTDA)

  • 30 พ.ย. 2566
  • 162

          วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. นางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายกฤช โพธิ์ประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกภายใต้โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2566 - 2570 ตามหนังสือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและเข้าร่วมการสัมภาษณ์โครงการดังกล่าว โดยอธิบดีกรม ทช. มอบให้กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) เป็นผู้ประสานงานเพื่อให้กรมสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการฯ ได้อย่างครบถ้วน ในการนี้มีผู้แทนจาก กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (กอท.) , สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สวพ.) , กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน (กปล.) , กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง (กอช.) และสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน (สวล.) เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง