IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2566 กสท. จัดประชุมหารือการฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาระบบเตือนภัยท่องเที่ยวทางทะเล (Marine Tourism Warning System)

  • 01 ธ.ค. 2566
  • 160

          วันที่ 1 ธันวาคม 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) จัดประชุมหารือการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาระบบเตือนภัยท่องเที่ยวทางทะเล (Marine Tourism Warning System) โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เป็นประธาน ในการนี้มีเจ้าหน้าที่กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนัก/กอง (ส่วนกลาง) จำนวน 35 คน เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          ตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยท่องเที่ยวทางทะเล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมอบหมายให้กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ร่วมกับกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (กอท.) และสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สวพ.) กำหนดขอบเขตงานเพื่อพัฒนาเว็บไซต์และโมบายแอพลิเคชั่นของระบบฯ ดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมีการประชุมหารือการปฏิบัติงานตามโครงการฯ และอบรมการใช้งานการนำเข้าจุดเสี่ยง การกำหนดประเภทที่ต้องการแจ้งเตือนภัย และลักษณะของการแจ้งเตือนภัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนภัยต่อสาธารณะ