IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก

  • 18 ธ.ค. 2566
  • 210

          วันที่ 18 ธันวาคม 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พร้อมด้วยนายกฤช โพธิ์ประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก (ผ่านระบบ VDO Conference) จัดโดยกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง ณ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีเรื่องเพื่อพิจารณา 2 เรื่องได้แก่ 1. แผนงานโครงการนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก ระยะ 5 ปีที่สอง (2567-2571) 2. การจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริฯ ด้านการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก ในกิจกรรม "รักษ์ทะเลไทยตามแนวพระดำริฯ"