IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมรับของที่ระลึกเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566

  • 21 ธ.ค. 2566
  • 166

          วันที่ 21 ธันวาคม 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. พร้อมด้วยนายกฤช โพธิ์ประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมรับของที่ระลึกเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 ทั้งนี้ กฟผ. ได้แสดงความขอบคุณ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ผ่านรูปแบบ Web Map Server (wms) จำนวน 13 ชั้นข้อมูล เพื่อสนับสนุนงานของ กฟผ. ในการนี้นางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล รักษาราชการแทนฯ ได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานร่วมกัน ณ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง