IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร "จิตวิทยาการสื่อสารเชิงบวก" จัดโดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (กอท.)

  • 26 ธ.ค. 2566
  • 204

          วันที่ 22 ธันวาคม 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. พร้อมด้วยนางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร "จิตวิทยาการสื่อสารเชิงบวก" จัดโดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (กอท.) โดยมีนายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เป็นประธาน ในการนี้มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 60 คน ระหว่างวันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรม เอ็ม บูทีค รีสอร์ท เชียงราย จังหวัดเชียงราย

          วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ความรู้ความเข้าใจในหลักจิตวิทยาพื้นฐานของการสื่อสาร ด้านอารมณ์ ความคิดและพฤติกรรมของตนเอง มีการคิดอย่างมีเหตุผล รู้เป้าหมายในชีวิต รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีทักษะในการตัดสินใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นเชิงบวกได้อย่างสร้างสรรค์