IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน" จัดโดยสำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)

  • 28 ธ.ค. 2566
  • 220

          วันที่ 27 ธันวาคม 2566 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กสท. เข้าร่วมการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน" โดยมี ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธาน ในการนี้มีนางสาวอาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม เลขานุการกรม เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกอง สำนัก สถาบัน และหน่วยงานขึ้นตรง และหน่วยงานสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 - 10 ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องสัมมนา NT Auditorium บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด กทม.

          โครงการนี้ดำเนินการจัดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้การปฏิบัติงานราชการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในภารกิจของกรม ทช. มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง ศึกษาทราบแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงาน ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากร พร้อมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจของการทำงานเป็นทีม ภายในกรมฯ จากนั้น อธิบดี ทช. นำคณะผู้บริหารทุกหน่วยงาน ร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ และมีความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อไป