IT CENTER Contant

ข่าวสารสนเทศ

กสท. ควบคุมการซ่อมแซมครุภัณฑ์จอ LED ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 ทช. (ครั้งที่ 2)

  • 12 ม.ค. 2567
  • 477

          วันที่ 12 มกราคม 2567 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ดำเนินควบคุมและตรวจสอบการซ่อมแซมครุภัณฑ์จอ LED ขนาดจอภาพ 1.92 เมตร x 4.48 เมตร พร้อมระบบควบคุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เนื่องจากมีอาการจุดภาพบนจอแสดงผลสีผิด ทำให้การนำเสนอข้อมูลผ่านจอมีปัญหา ทั้งนี้ ครุภัณฑ์ดังกล่าว อยู่ภายใต้การรับประกันจอภาพจากบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทได้เข้าแก้ไขซ่อมแซมและเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องให้ระบบสามารถแสดงผลได้ตามปกติเป็นที่เรียบร้อย