IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. จัดประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และกำกับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูล ทช. ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Conference)

  • 22 ม.ค. 2567
  • 165

          วันที่ 22 มกราคม 2567 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) จัดประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และกำกับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2567 ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผ่านระบบประชุมทางไกล (Conference) โดยมีนางสุรีย์ สตภูมินทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล เป็นประธาน ในการนี้นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุม โดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมการประชุมรวม 43 คน 

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวาระเพื่อให้ทราบถึงผลการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2566 และวาระเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการรวม 15 โครงการ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบทั้ง 15 โครงการ และมอบให้ฝ่ายเลขาฯ นำข้อเสนอโครงการแจ้งต่อคณะกรรมการระดับกระทรวง เพื่อพิจารณาบรรจุเข้าวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการประชุมที่นี่

ข้อเสนอโครงการ 15 โครงการ ประกอบด้วย

 >> 1. ข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 โครงการ 

1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมไทย-จีน ด้านสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศทางทะเล (เงินช่วยเหลือ/เงินนอกงบประมาณ) สวพ. 24,000 บาท
2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต (เงินช่วยเหลือ/เงินนอกงบประมาณ) สวพ. 18,500 บาท

>> 2. ข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 13 โครงการ 

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารชุมชนชายฝั่งด้วย Web Application และ Mobile Application สวพ. 5,517,000 บาท
2. โครงการขับเคลื่อน Environmental Check List สำหรับสิ่งก่อสร้างริมทะเล เพื่อป้องกันผลกระทบต่อชายฝั่ง กอช. 1,626,500 บาท
3. โครงการบริหารจัดการชายฝั่งทะเลและการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบ กอช. 15,320,000 บาท
4. โครงการจัดหา Software และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล สำหรับดำเนินงานประเมินผลกระทบจากโครงสร้างป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล กอช. 366,400 บาท
5. โครงการจัดหาระบบประมวลผลอุทกพลศาสตร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์และอุณหภูมิน้ำทะเลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ สวพ. 11,770,000 บาท
6. โครงการศึกษาสำรวจพร้อมติดตั้งระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ทางทะเลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สวพ. 58,631,600 บาท
7. โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ กสท. 25,351,500 บาท
8. โครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กสท. 16,156,650 บาท
9. โครงการพัฒนาระบบรวมศูนย์การบริหารจัดการและควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายสารสนเทศ กสท. 2,113,000 บาท
10. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนงานด้านป้องกันและปราบปรามทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กปพ. 3,374,400 บาท
11. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและติดตามงบประมาณแบบรวมศูนย์ (Smart Budgeting System) กยผ. 16,682,400 บาท
12. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Smart DMCR HR) สลก. 18,159,900 บาท
13. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกลุ่มตรวจสอบภายใน กตน. 28,200 บาท