IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถในการจัดทำแผนรับมือเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐฯ (สกมช.)

  • 01 ก.พ. 2567
  • 188

          วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท) โดยนายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวศศิชา มณีฉาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถในการจัดทำแผนรับมือเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ในกรณีเกิดภัยคุกคามไซเบอร์ในระดับต่างๆ รุ่นที่ 1 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (NCSA) ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

          เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ มีหน้าที่ในการจัดทำประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตามมาตรา 44 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เรื่อง ประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำหรับทางสารสนเทศ พ.ศ. 2564 จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจและจัดทำร่างแผนรับมือเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ ขึ้น และกำหนดให้หน่วยงานต้องจัดส่งร่างแผนดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ อีกครั้งหนึ่ง