IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. - ส่วนพัสดุ (สลก.) ประชุมหารือและชีแจงที่มาของการดำเนินงานในระบบครุภัณฑ์ของกรม

  • 14 ก.พ. 2567
  • 81

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) เชิญส่วนพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) เพื่อประชุมหารือและชี้แจงที่มาของการดำเนินงานในระบบครุภัณฑ์ของกรม โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เป็นประธาน ในการนี้มีนางสาวเกวลี อินฉ้วน ผอ.ส่วนพัสดุ (สลก.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการดำเนินงานเกี่ยวกับการนำเข้าและจัดทำเอกสารสรุปผล เนื่องจากมีการถ่ายโอนระบบจากเดิมไปสู่ระบบงาน e-document ทั้งนี้ ข้อสรุปคือให้ ส่วนพัสดุ (สลก.) แจงข้อเสนอแนะในการเข้าใช้งานระบบกับผู้รับจ้างใหม่ เพื่อให้แก้ไขปัญหาเป็นการด่วน