IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ติดตามการใช้งานระบบ CCTV Online ที่ Aquarium ภูเก็ต

  • 28 ส.ค. 2558
  • 468

  วันที่ 28 สิงหาคม 2558 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศฯ พร้อมด้วยนางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล ว่าที่ร้อยตรีสัญชัย วิชกูล นายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์ และนายณัฐพล บุญยืน เจ้าหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งกล้องถ่ายทอดสด และการเชื่อมโยงระบบ CCTV ผ่านบนเว็บไซต์ของกรม ซึ่งติดตั้งระบบอยู่ที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต ณ ศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามัน ผลการดำเนินงานพบว่ามีกล้องเสียหลายตัว จำเป็นต้องปิดให้บริการเพื่อปรับปรุงระบบ ทั้งนี้จะได้ประสานกับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต ณ ศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามัน เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตต่อไป