IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. ร่วมกิจกรรม "วันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567" ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Thailand Mangrove Alliance”

  • 10 พ.ค. 2567
  • 76

          วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. พร้อมด้วยนางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการระบบข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สบข.) ร่วมกิจกรรม "วันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567" ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Thailand Mangrove Alliance” โดยมี พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในการนี้ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสมาคมป่าชายเลนนานาชาติ พร้อมด้วย ร.อ.รชฏ พิสิฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. และ ทช. รวมถึงองค์กรภาคีภาคเอกชนทั้ง 33 องค์กร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น เครือข่ายชุมชนชายฝั่ง และประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 1,000 คน ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่

          วันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติ โดยปี 2567 ได้กำหนดแนวคิด “Thailand Mangrove Alliance” ซึ่งเป็นความร่วมมือกับองค์กรภาคีภาคเอกชน ทั้ง 33 องค์กร ที่เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต และได้จัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU ไปเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 67 โดยยึดหลัก 3 เสา ซึ่งเป็นหลักของมิติความยั่งยืน ประกอบด้วย
          1. เศรษฐกิจ ส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจสีน้ำเงิน สนับสนุนการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนในชุมชนป่าชายเลน พัฒนาศักยภาพของป่าชายเลนให้เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า สร้างมูลค่าเพิ่ม และกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน
          2. สังคม ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ที่ดี ส่งเสริมให้ชุมชน เยาวชน มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์และจัดการป่าชายเลนอย่างมีประสิทธิภาพ
          3. สิ่งแวดล้อม ปกป้องและฟื้นฟูป่าชายเลน รักษาสมดุลของระบบนิเวศ ลดมลพิษที่ทำให้ระบบนิเวศชายฝั่งเสื่อมโทรม ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสร้างความมั่นคงทางระบบนิเวศ

          ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการวันป่าชายเลนแห่งชาติ และนิทรรศการภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของชุมชนชายฝั่ง รวมถึงนิทรรศการจากองค์กรต้นแบบที่สนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลน และชายฝั่งของชุมชนชายฝั่งอย่างยั่งยืน อีกทั้งมอบเงินอุดหนุนจากกรม ทช. เพื่อสนับสนุนแผนงาน โครงการของชุมชนชายฝั่ง แก่ผู้แทนชุมชนชายฝั่ง จำนวน 6 ภูมินิเวศ จำนวน 24 จังหวัดชายฝั่ง รวม 289 ชุมชน/โครงการ งบประมาณรวม 6,000,000 บาท พร้อมร่วมมือกันประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือภาคีป่าชายเลน ประเทศไทย ขององค์กรผู้ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลน จำนวน 33 องค์กรอีกด้วย