IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ผอ.กสท. เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ รุ่นที่ 1 (ทช.)

  • 13 พ.ค. 2567
  • 330

          วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) นางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการระบบข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สบข.) นายกฤช โพธิ์ประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวพุทธชาติ จันทรัศมี นักจัดการงานทั่วไป ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ รุ่นที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมการไปปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ในหัวข้อ "เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน" และหัวข้อ "แหล่งข้อมูลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล , เว็บไซต์ , ฐานข้อมูล , Big Data , Think Tank , Focal Point และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน" จัดโดยส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ระหว่างวันที่ 1-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง