IT CENTER Contant

ข่าวสารสนเทศ

วีดิทัศน์ผลการปฏิบัติงานของ "กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง" งบประมาณปี 2566

  • 14 พ.ค. 2567
  • 298

          กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ประเมินสถานการณ์และสั่งการ ดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามระบบมาตรฐาน ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการให้บริการระบบราชการดิจิทัล แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 5 ส่วนดังนี้

          ส่วนที่ 1 ส่วนบริหารทั่วไป มีหน้าที่ ตรวจสอบ กำกับ วางแผน พัฒนา ติดตาม ควบคุม บำรุงรักษา และปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฎิบัติงาน

          ส่วนที่ 2 ส่วนบริหารจัดการระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่จัดทำมาตรการความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ควบคุมการเชื่อมโยงข้อมูล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คำปรึกษาออกแบบและซ่อมบำรุง กำกับช่องทางการสื่อสารภายในระหว่างหน่วยงานและการประชุมทางไกล ดูแลฐานข้อมูลวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่น

          ส่วนที่ 3 ส่วนบริหารจัดการระบบข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีหน้าที่ จัดทำฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ติดตาม ประมวลรองรับการปฎิบัติงานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน บริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ และระบบการให้บริการประชาชน เพิ่มองค์ความรู้แก่บุคลากรและพัฒนาสื่อในรูปแบบต่างๆ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่น

          ส่วนที่ 4 ส่วนเทคโนโลยีสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีหน้าที่ศึกษา สำรวจ และทำแผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เผยแพร่ความรู้เทคนิคต่างๆ และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ จัดทำคู่มือด้านเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศึกษา วิจัย และ พัฒนาวัสดุครุภัณฑ์ เทคโนโลยี

          ส่วนที่ 5 ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบงานดิจิทัล มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ กำกับ และพัฒนาระบบงานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ และภูมิสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่องค์ความรู้ ข่าวสาร บทความการประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการปฎิบัติงานของ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ด้านนโยบายและแผนงานดิจิทัล

          1. การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระยะ 5 ปี โดย บริษัท ไครอน จำกัด ดำเนินงานเป็นบริษัทที่ปรึกษา
          2. การควบคุมกำกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรนิกส์
          3. บำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จำกัด

ด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
          1. โครงการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดย บริษัท คอม เทรดดิ้ง จำกัด
          2. โครงการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและสายสัญญาณเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์ โดย บริษัท คมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
          3.  การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปี 2566 จำนวน 3 ครั้ง

ด้านการบริหารจัดการระบบข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          1. บำรุงรักษา เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด
          2.  การบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูล Big Data
          3. พัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)
          4. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบแผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสู่ระบบออนไลน์
          5. การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด
          6. การบริหารจัดการข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC)
          7. เพิ่มขีดความสามารถระบบฐานข้อมูลกลุ่มเครือข่ายการมีส่วนร่วม CN
          8. เพิ่มขีดความสามารถระบบฐานข้อมูลกลางงานวิจัย RIS
          9. เพิ่มขีดความสามารถระบบฐานข้อมูลปะการังเทียม ทุ่น จุดวางเรือในทะเล (AB)
          10 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลเกาะและหาดในน่านน้ำไทย (IB)
          11. การขับเคลื่อนข้อมูลองค์ความรู้ทางทะเลและชายฝั่ง KM ให้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล ปัจจุบันมีฐานข้อมูลองค์ความรู้เผยแพร่ ผ่านระบบออนไลน์รวม 40 รายการ

งานวิจัยและพัฒนาระบบงานดิจิทัล
          1. โครงการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Web & Mobile Application)
          2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่อง แมงกะพรุนพิษรวมถึงภัยทางทะเล อื่นๆ สืบเนื่องจากสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับผลกระทบจากภาวะคุกคามมากขึ้น ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและแรงกดดันจากความต้องการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          3. ศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกองป้องกันและปราบปราม
          4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการเชื่อมโยงชุดข้อมูลเช่น ประกาศ กฎระเบียบ คำสั่งมาตรการ พื้นที่คุ้มครอง และนำเสนอแดชบอร์ด พื้นที่ที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อทรัพยากรในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้หน่วยงานได้เข้าร่วมปฏิบัติได้ทันท่วงที
          5. การเพิ่มขีดความสามารถโมบายแอพพลิเคชั่นหลักของกรม
          6. โดยการปรับรูปโฉมการแสดงผลใหม่ ให้มีความทันสมัย สามารถรองรับได้ทุกอุปกรณ์ ทั้ง android และ ios เพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
          7.  กิจกรรมและนิทรรศการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดกิจกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รวม 4 ครั้ง
          8. เสริมสร้างทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคคลในองค์กร

          และนี่คือบางส่วนของ การขับเคลื่อนงานเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ความเป็นเลิศด้านทะเลและชายฝั่ง โดย กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง