IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ผอ.กสท. ร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)

  • 15 พ.ค. 2567
  • 322

          วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. ร่วมคณะผู้บริหารกรม ทช. ให้การต้อนรับคณะจากศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  (ศรชล.) และร่วมประชุมหารือข้อราชการ โดยมี ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) นายนิพนธ์ ทองอยู่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำ ศรชล. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พลเรือโท อุปถัมภ์ สมุทรานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศรชล. และคณะ ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          สำหรับการประชุมหารือข้อราชการที่เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ในศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  (ศรชล.) กับระบบ Big Data อีกทั้งการ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลว่าด้วยธงประจำศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ... และการ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้เครื่องหมายราชการของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ... ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย การบูรณาการการปฏิบัติงาน การเชื่อมโยงข้อมูลการจัดทำกฏ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานต่างๆ ร่วมกัน ต่อไป จากนั้น อธิบดี ทช. ได้นำคณะเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ ใน ศรชล. อีกด้วย