IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ Tableau Desktop Fundamental ในระบบสิทธิ์การใช้งาน Creator

  • 15 พ.ค. 2567
  • 308

          วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายกฤช โพธิ์ประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายธีรวัฒน์ ธาราวัชรศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ Tableau Desktop Fundamental ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2567 ณ บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จำกัด ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

          โดยบริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จำกัด ได้จัดอบรมการใช้งาน Tableau Desktop Fundamental ในระบบสิทธิ์การใช้งาน Creator การอบรมครั้งนี้ประกอบไปด้วย 15 หัวข้อ ใช้เวลาในการอบรม 2 วัน ในวันที่ 1 เริ่มต้นจากความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้งาน Tableau Desktop การเชื่องโยงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น Microsoft Excel, Microsoft Access, CSV, Database เป็นต้น และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ให้ออกมาในรูปแบบที่ต้องการได้ เช่น Table, Pie Chart, Line Chart, Bar Chart, Heat map เป็นต้น ซึ่งซอฟต์แวร์ Tableau Desktop เหมาะสำหรับนำมาประยุกต์ใช้ในงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นอย่างมาก เพราะมีความยืดหยุ่นต่อการวิเคราะห์ข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล รวมทั้งการจัดทำ Dashboard ได้รวดเร็วอีกด้วย