IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. จัดประชุมกองสารสนเทศฯ ครั้งที่ 4/2567 พร้อมชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา กสท.

  • 17 พ.ค. 2567
  • 356

          วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) จัดประชุมกองสารสนเทศฯ ครั้งที่ 4/2567 และต้อนรับพนักงานราชการคนใหม่ นางสาววริศรา พงษ์สาหร่าย นักเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เป็นประธาน ในการนี้มีเจ้าหน้าที่กองสารสนเทศฯ รวม 13 คน เข้าร่วมประชุมและรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          สำหรับรายละเอียดการประชุมในครั้งนี้ มีรายละเอียดและการมอบหมายงานดังนี้
ประเด็นที่ 1 : งานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก อทช. ดังนี้
          1.1 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. ได้แจ้งว่า กสท. ได้รับมอบหมายให้จัดทำโครงการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) บนเกาะในน่านน้ำไทยตามขอบเขตการบริหารจัดการพื้นที่ทางทะเลรายจังหวัด เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลเกาะ หาด และกองหินใต้น้ำเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลในการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่บนเกาะ รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในอนาคต
​          1.2 กสท. เป็นผู้แทนกรมในการปฏิบัติงานร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และกรมประมง ในการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการประมงทะเล ภายใต้โครงการ Fishery Data Bank of Thailand มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความครอบคลุม แม่นยำ ต่อเนื่อง และโปร่งใส เป็นที่ยอมรับทั้งจากภาครัฐ ชาวประมง ประชาชน และองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และใช้เป็นต้นแบบในการบริหารงานประมงทะเลของประเทศต่อไป
          1.3 กสท. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงพื้นที่ Web Map Service กับหน่วยงานภายนอก

ประเด็นที่ 2 : งานด้านแผนงานและงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน
          การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน

ประเด็นที่ 3 : ตัวชี้วัด 2567
          นายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์ ผอ.สบค. ได้รายงานเกี่ยวกับประเด็นด้านตัวชี้วัด ดังนี้
          3.1 ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละชุดข้อมูลเปิดที่เป็นไปตามมาตรฐานในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) ดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดรอบ 12 เดือน  ไม่มีประเด็นปัญหาแต่อย่างใด
          3.2 ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสำเร็จในปรับปรุงเว็บไซต์หลักของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (dmcr.go.th) ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ดำเนินการจัดทำตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน ไม่มีประเด็นปัญหาแต่อย่างใด
          3.3 ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสำเร็จการจัดทำ Code of Practice : CoP ได้รายงานความก้าวหน้าทั้ง 5 กระบวนงาน ส่งให้กับ กพร. เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย
               01 การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี
               02 การจัดทำข้อเสนอโครงการ ICT
               03 การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด
               04 การบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน ณ จุดเดียว (one account for everything for DMCR)

               05. ระบบแผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (Marine Map)
               โดยทั้ง 5 ด้านไม่มีประเด็นปัญหาแต่อย่างใด

ประเด็นที่ 4 : ผลการดำเนินงาน
          4.1 งานด้านฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
               4.1.1 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. แจ้งว่า ได้จัดอบรมฐานข้อมูลให้กับ สวพ. ครบ 9 ฐานข้อมูลแล้ว โดยอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบให้รองรับข้อมูลตามที่กำหนด โดยมอบให้นายกฤช โพธิ์ประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เป็นผู้ปรับปรุงระบบ
               4.1.2 กสท. มีระบบงานด้านดิจิทัล เพิ่มใหม่ 1 ระบบ คือ ระบบสมาร์ทสแกน (Smart Scan) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลที่ให้บริการคิวอาร์โค้ด โดยจะแจ้งและจัดอบรมให้หน่วยงานนำไปใช้ต่อไป
          4.2 โครงการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
               4.2.1) โครงการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เบิกจ่ายตามแผนไปแล้ว 7 งวด
               4.2.2) โครงการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เบิกจ่ายตามแผนไปแล้ว 2 งวด
               4.2.3) งานจ้างบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เบิกจ่ายตามแผนไปแล้ว 1 งวด
          4.3 งานด้านการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (Mobile Application) รวม 3 ระบบ ประกอบด้วย
               4.3.1) Marine Coastal ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
               4.3.2) Marine Zone ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
               4.3.3) Marine Warning ระบบเตือนภัยท่องเที่ยวทางทะเล ในการนี้ ได้จัดทำแผ่นพับวิธีการใช้งานของระบบ เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้โมบายแอปพลิเคชันของกรมเรียบร้อยแล้ว
          4.4 งานด้านแผนที่ออนไลน์ Marine Map ได้จัดทำแผ่นผับวิธีการใช้งานของระบบ เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้งานตามนโยบายกรมเรียบร้อยแล้ว     
    

ประเด็นที่ 5 : การมอบหมายงานและการปฏิบัติงานราชการ
          นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. มอบหมายดังนี้
          5.1 นายธีรวัฒน์ ธาราวัชรศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงและนำเข้าข้อมูลในระบบเปิดเผยข้อมูล DMCR OPEN DATA โดยจัดหมวดหมู่ใหม่ เพื่อให้ดูง่าย และปรับปรุงหน้าระบบใหม่ให้มีความทันสมัยและสวยงามมากยิ่งขึ้น
          5.2 มอบหมายให้ นางสาววริศรา พงษ์สาหร่าย นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลและนำเข้าระบบ eMENSCR, Big Data, DOC และ KM พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
          5.3 มอบหมายให้นางสาวศศิชา มณีฉาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ดูแลระบบ Marine Warning ระบบเตือนภัยท่องเที่ยวทางทะเล
          5.4 มอบหมายให้นางสาวพุทธชาติ จันทรัศมี นักจัดการงานทั่วไป เป็นผู้ปรับปรุงระบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน (DMCR ONEPAGE) และดูแลรับผิดชอบงานโมบายแอพพลิเคชั่น Marine Coastal และ Marine Zone

          5.5 มอบหมายให้ นางสาวเพชรจิรา อินรัสพงษ์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลเรื่องวัสดุ ครุภัณฑ์ของกอง รวมถึงควบคุมทะเบียนการยืม-คืน ให้เป็นปัจจุบัน

ประเด็นที่ 6 : อื่นๆ
          6.1 แสดงความยินดีกับพนักงานราชการบรรจุใหม่ 1 ราย คือ นางสาววริศรา พงษ์สาหร่าย ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
          6.2 แนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตของกรม ทช. : นางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล ผอ.สบข. แจ้งว่า การใช้บัตรเครดิตกรณีไปราชการ จะใช้ในกรณีที่มีการยืมเงินไปราชการเท่านั้น โดยมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้
               6.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักแบบเหมาจ่าย ค่าทางด่วน ค่ารถแท็กซี่/ รถโดยสาร ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนตัว ยังคงเบิกจ่ายเป็นเงินสด โดยกรมจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้เบิก
               6.2.2 ค่าที่พักกรณีจ่ายจริง (มีใบเสร็จค่าที่พักของโรงแรม) ค่าน้ำมันรถยนต์ราชการ (มีใบเสร็จค่าน้ำมัน) ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าน้ำมันเรือ ต้องเป็นการใช้จ่ายผ่านเครดิตเท่านั้น
               6.2.3 การทำหักล้างเงินยืม ให้ทำเป็น 2 ชุด คือ (1) ชุดเงินสด (2) ชุดบัตรเครดิต โดยชื่อผู้เบิกจะเป็น บริษัท บัตรกรุงไทย
               6.2.4 ข้อควรระวัง คือ ในการหักล้างเงินยืมกรณีใช้บัตรเครดิต จะต้องเก็บสลิปตัวจริงเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการหักล้างเงินยืมด้วยทุกครั้ง
          6.3 โครงการสำนักงานสีเขียว เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในที่งาน : มอบหมายให้นายนวดล ดีลี เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ดำเนินการดูแลความเรียบร้อยภายในสำนักงาน