IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 3/2567

  • 24 พ.ค. 2567
  • 282

          วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนางสาวศศิชา มณีฉาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รอง อทช.) เป็นประธานการประชุม ในการนี้มีนางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 นายธเนศ มั่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 นายวิษณุ แจ้งใจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผ่านระบบ video conference

          ในการนี้ ฝ่ายเลขาฯ รายงานให้ทราบถึงการประชุมการจัดกิจกรรมกีฬาสีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 และครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567  พร้อมทั้งรายงานการส่งมอบเงินกองทุนสวัสดิการกรมฯให้กับทายาทผู้เสียชีวิตข้าราชการรายนายอุทัย แก้วเนิน อีกทั้งได้รายงานผลการดำเนินและบัญชีรายรับรายจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการกรมฯ และร้านค้าสวัสดิการกรมฯ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานร่วมสีฟ้า (กรมทรัพยากรธรณี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์) หน่วยงานละ 50,000 บาท และพิจารณาร่างข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการกรมฯ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการกรมฯ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ พร้อมมอบหมายให้แต่ละฝ่ายดำเนินการตาม ต่อไป