IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมสัมนา Next-Generation Data Center Facility Seminar

  • 31 พ.ค. 2567
  • 275

          วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ผอ.สบค.) และนายธีรวัฒน์ ธาราวัชรศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมสัมนา Next-Generation Data Center Facility Seminar ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 2 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

          ด้วยบริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ได้มีกำหนดจัดสัมนาทางวิชาการเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการออกแบบก่อสร้างศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center)  รวมไปถึงการรับรองศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สำหรับประเทศไทยและระดับสากล รวมถึงนวัตกรรมสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องภายในศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งหวังให้องค์กรนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยและได้ตามมาตรฐานพร้อมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่มงานดิจิทัล

          สำหรับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เตรียมปรับปรุงห้องดาต้าเซนเตอร์ ให้สามารถรองรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบงานดิจิทัลที่กรมได้พัฒนาเพิ่มเติม โดยการสัมนาในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มองค์ความรู้เพื่อแเป็นแนวทางในการออกแบบห้องดาต้าเซนเตอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานต่อไป