IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. จัดประชุมคณะทำงานแจ้งเตือนภัยท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

  • 04 มิ.ย. 2567
  • 311

          วันที่ 4 มิถุนายน 2567 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) จัดประชุมคณะทำงานแจ้งเตือนภัยท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้มีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการ เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม โดยมีผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Conference)

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งเพื่อทราบคำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 591/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานแจ้งเตือนภัยท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 พร้อมทั้งการทำงานของระบบเตือนภัยท่องเที่ยวทางทะเล (Marine Warning) ในภาพรวม ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็น โดยเลือกประเภทของภัยทางทะเลและชายฝั่ง ที่จะใช้แจ้งเตือนภัยผ่านระบบ Marine Warning รวม 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) แมงกะพรุนพิษ 2) Rip Current หรือคลื่นย้อนกลับ 3) น้ำทะเลเปลี่ยนสี 4) กัดเซาะชายฝั่ง และ 5) น้ำมันรั่ว/คราบน้ำมัน/ก้อนน้ำมันดิบ จากนั้นให้จัดทำข้อมูลองค์ความรู้จากภัยดังกล่าว ส่วนการประชาสัมพันธ์มอบให้สำนักงานเลขานุการกรมเป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ กรม ทช. จะเปิดตัวแอปพลิเคชันในงานวันทะเลโลก ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 8 มิถุนายน 2567 ณ สยามพารากอน กรุงเทพ