IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก

  • 04 มิ.ย. 2567
  • 277

          วันที่ 4 มิถุนายน 2567กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (ผอ.กสท.) และนางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการระบบข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ผอ.สบข.) ร่วมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับคณะ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธาน ในการนี้มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          โดยบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนอเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งใช้ข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก (Earth Observation Satellite) ในการเก็บข้อมูลจากระยะไกล และอากาศยานไร้คนขับ (UAV : Unmanned Aerial Vehicle) ในการเก็บข้อมูลระยะใกล้ ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้เทคโนโลยี (AI/ML) และแสดงผลการวิเคราะห์บนแพลตฟอร์มภูมิสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ทั้งนี้ เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถนำมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ได้หลากหลายภารกิจ ได้แก่ ด้านภัยพิบัติ คาร์บอนเครดิต ผังเมือง เกษตรกรรม และการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางแลกเปลี่ยน ความรู้ประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการสำรวจกับภารกิจด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป