IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. ประชุมติดตามผลการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 2/2567

  • 05 มิ.ย. 2567
  • 274

          วันที่ 5 มิถุนายน 2567 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ประชุมติดตามผลการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล  ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการระบบข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ผอ.สบข.) เป็นประธาน ในการนี้มีนายกฤช โพธิ์ประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุม ณ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ได้ติดตามผลการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลกลาง และมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของบริษัทที่ปรึกษา พร้อมหารือการดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป.